فعالیت خیابان بی قانون

از دانش‌آموزان می‌خواهیم همگی نقش موتور و ماشین به خود بگیرند. خودمان هم نقش پلیس بی‌قانون را ایفا می‌کنیم. ماشین‌ها با هر سرعتی به هر سمتی که می‌خواهند می‌رانند و پلیس هم که قانون ندارد، دست‌هایش را به هر سمتی می‌چرخاند و مدام سوت می‌زند. طبیعی است که بین ماشین‌ها برخورد و تصادف پیش می‌آید و هیچ‌کدام نمی‌توانند به مسیر خود به خوبی ادامه دهند. بعد به بچه‌ها می‌گوییم فکر کنید در این خیابان بی‌قانون اگر ماشین واقعی بودید باید همگی به تعمیرگاه می‌رفتید. در مرحله بعد بازی را با وضع قوانین انجام می‌دهیم تا بچه‌ها از بازی با قانون لذت ببرند. بچه‌ها می‌توانند به جای اینکه خودشان نقش اتومبیل را بازی کنند، هر کدام یک ماشین اسباب بازی به مدرسه بیاورند و با آنها بازی کنند. خوب است به نحوی این فعالیت با نماز مرتبط شود؛ مثلا در محیط نمازخانه اجرا شود و یا بعد از انجامش همه با هم به نماز جماعت برویم.