فعالیت خوش نویسی

خوب است بخشی از زمان و فعالیت‌های سوره را به خطاطی جملات مرتبط با سوره و هدف آن اختصاص دهیم؛ مثلا می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم شعار پایه را خطاطی کنند:

«هر کس که دوست باشد همواره با پیمبر         حالش همیشه خوب است از هر چه خوب بهتر»

یا یک جمله متناسب با هدف سوره در این پایه؛ مانند:

«هرچه خوب‌تر باشیم، به پیامبر نزدیک‌تریم.»

«هرچه مهربان‌تر باشم، بیشتر شبیه پیامبرم.»

«پیامبر، خوش‌اخلاق‌ترین انسان عالَم»

«ما می‌توانیم آنقدر خوب باشیم که شبیه بهترین انسان عالم شویم.»

«چه خوب است خوبی‌های خود را به خوبان عالم گره بزنیم.»

و یا هر جمله دیگری که متناسب با ذائقه کلاس ماست و در عین حال مرتبط با هدف سوره مسد در این پایه است.