فعالیت خوشنویسی

از جمله فعالیت‌های مفید از این پایه خوش‌نویسی است که می‌توانیم پس از تدریس سوره و اهداف آن با یک تیر دو نشان بزنیم تا بچه‌ها هم کمی خطاطی کنند و هم با اهداف سوره بیشتر سر و کار داشته باشند. برای این کار باید سرمشق‌هایی به آنها بدهیم که هدف سوره و پایه در آنها گنجانده شده باشد. این سرمشق‌ها می‌تواند کوتاه و ساده و در حد جملاتی کاملا معمولی باشد؛ میتواند شعار سوره و یا یک یا دو بیت از شعرهای این کتاب باشد؛ اما مهم این است که این سرمشق، مفهومی باشد که از سوره به بچه‌ها آموزش داده‌ایم تا سوره برای آنها مرور شود. در عین حال مراقب باشیم به اندازه ظرفیت کلاس روی این فعالیت و البته سایر فعالیت‌ها توقف داشته باشیم؛ یعنی به محض احساس کراهت در بچه‌ها فعالیت را عوض ‌کنیم.