فعالیت خورشید خوبی‌ها

روی تخته یک خورشید می‌کشیم و روی خورشید می‌نویسیم پیامبر. سپس شعاع‌هایی را نیز برای خورشید رسم می‌کنیم و از بچه‌ها می‌خواهیم هرکس یک کار خوب را که سبب نزدیک شدن به پیامبر است به ذهن بیاورد؛ سپس هرکس به نوبت پای تخته برود و آنچه در ذهن دارد در انتهای یکی از شعاع‌های خورشید بنویسد. بهتر است برای بیشتر شدن کیفیت این فعالیت، زمان انجام آن را محدود و کوتاه کنیم تا بچه‌ها با سرعت بیشتری فکر کنند و بنویسند و سریع سر جای خود برگردند. آنچه می‌نویسند نباید تکراری باشد و اگر نام خود را در کنار آن کار خوب بنویسند دقت بازی بالاتر می‌رود. پس از انجام این کار می‌توانیم سوره را با هم جمع‌خوانی کنیم.