فعالیت خطاطی

در این فعالیت می‌توانیم از شعر یا شعار سوره استفاده کنیم تا بچه‌ها با خطی زیبا آن را بنویسند. علاوه بر این می‌توانیم از ابیاتی که در کتب درسی آمده است و آنها را متناسب با سوره مبارکه توحید می‌دانیم، استفاده کنیم تا بچه‌ها آنها را خطاطی کنند.