فعالیت خطاطی

می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم هدف سوره ماعون را در قالب یک عبارت یا یک جمله با خطی خوش بنویسند؛ نوشته‌های آنها را جمع کنیم و در طول مدتی که روی سوره وقوف داریم، به دیوار کلاس نصب کنیم تا زمان سوره بعدی فرا برسد. می‌توانیم از جملات یا عباراتی مانند «نماز، نیاز، ماعون»، «تا توانی دلی به دست آور»، «نماز و رفع نیاز به هم پیوند خورده‌اند»، «نماز ما با رفع نیاز دیگران همراه است» و یا عباراتی مشابه و متناسب با سلیقه خودمان یا دانش‌آموزانمان استفاده کنیم.

همچنین می‌توانیم چند بیت از اشعار مربوط به سوره را که در بخش «شعر و شعار» در هر پایه آمده است، با مشورت کلاس، انتخاب کنیم تا همان اشعار را خطاطی کنند.