فعالیت خانه، مدرسه، مسافرت

روی سه کاغذ کوچک یکی از کلمات خانه، مدرسه، مسافرت را نوشته و داخل ظرفی قرار میدهیم. دانش‌آموزان را به نوبت صدا می‌کنیم تا یکی از کاغذها را بر‌دارند؛ سپس یکی از کارهائی که در آن محیط نمی‌توانند بصورت فردی انجام بدهند را عنوان کنند. بالا بردن سرعت در این فعالیت، هیجان و نشاط آن را بالا می‌برد. خوب است در پایان از آن‌ها بخواهیم نقاشی انجام جمعی کاری که عنوان کرده‌اند را کشیده و سپس نمایشگاهی با عنوان «کارهای ایلافی» برگزار کنیم.