فعالیت خاطره گوئی

از دانش‌آموزان می‌خواهیم هرکس خاطره موفق و شیرینی از یک انتخاب خوب برای انجام کاری درست در زندگیش دارد، تعریف کند. این خاطره می‌تواند راجع به انجام کارهای معمول زندگی، کمک‌های کوچک به اطرافیان و… باشد. کسی که به انتخاب دانش‌آموزان بهترین خاطره را تعریف کرده باشد، به عنوان تشویق می‌تواند سوره ناس را روخوانی کند یا از حفظ بخواند.