فعالیت حل آسیب

دو دسته کاغذ بزرگ داریم. روی دسته اول نام انواع آسیب­ها را می‌نویسیم و یا شکل آن­ها را می­کشیم (برای اینکه بیشتر روی بچه­ ها اثر بگذارد می­توانیم از خود آن­ها بخواهیم که این آسیب­ها را نقاشی کنند) و به همین ترتیب روی کاغذهای دسته دوم، راه حل آسیب را می‌نویسیم. سپس به تعداد کاغذها دو گروه انتخاب کرده و روبروی هم قرار می­دهیم. به هر نفر یک کاغذ می­دهیم به طوری­که سمت نوشته یا نقاشی شده به سمت داخل باشد و پیدا نباشد؛ بعد با زدن سوت یا با شمارش، بازی شروع می­شود؛ بچه‌ها کاغذها را برمی‌گردانند؛ آسیب‌ها و راه حل‌ها مشخص می‌شوند؛ سپس هر یک از دانش‌آموزانی که کاغذ آسیب به دست دارند، باید سریع راه­ حل خود را پیدا کنند و به سمت او بروند. کسی که زودتر به راه حل خود برسد برنده است.