فعالیت جا دادن به یکدیگر

ابتدا یک پارچه بزرگ پهن می‌کنیم. بچه‌‌ها همزمان با پخش صوت سوره دور پارچه می‌چرخند. به محض اینکه صدا را متوقف کردیم همه باید روی پارچه بایستند. در دور بعدی پارچه را یک تا می‌زنیم و دوباره صوت سوره را پخش می‌کنیم و بازی را ادامه می‌دهیم. این کار را تا چند مرحله ادامه می‌دهیم. در صورتی کلاس برنده است که همه بچه‌ها روی پارچه جا شوند. بچه‌ها هنگام این بازی بیشتر یاد می‌گیرند که بی‌تفاوت نبودن نسبت به دیگران باعث می‌شود به همه بیشتر خوش بگذرد.