فعالیت جانماز آوردن

کلاس را به دو گروه تقسیم می‌کنیم. گروه اول در یک صف کنار هم بایستند. گروه دوم در سمت دیگر نمازخانه در یک صف بنشینند. با شماره معلم، گروه اول به طرف وسایل نماز می‌دوند تا آنها را به ترتیبی که باید استفاده شود به دست اعضای گروه دوم برسانند. قانون این بازی این است که در هر بار آمدن فقط یک وسیله را می‌توانند بیاورند؛ مثلاً در دور اول سجاده، سپس مهر، سپس تسبیح و بعد چادر(برای دخترها). می‌توانیم همزمان با بازی بچه‌ها، به تعداد مشخص سوره ماعون را قرائت یا پخش کنیم. در دور بعدی گروه‌ها جایشان را با هم عوض می‌کنند.