فعالیت ثبت زمان اذان

از دانش‌آموزان بخواهیم در یک کاغذ زیبا زمان دقیق اذان‌ها را در یک شبانه روز بنویسند. می‌توانیم کلاس را به گروه‌های هفت نفره تقسیم کنیم که هر یک از اعضای گروه مسئول نوشتن زمان اذان در یکی از روزهای هفته شود؛ سپس با کنار هم قرار دادن زمان‌هایی که ثبت کرده‌اند راجع به تغییر زمان اذان‌ها با گذشت یک روز صحبت و تبادل نظر کنند و با هم قرار بگذارند که هر یک نماز خود را در اول وقتش بخواند.