فعالیت تمرین اولویت‌بندی

روی چند تکه کاغذ چند کار را که انجام به موقع آن نیاز به اولویت‌بندی در کارها دارد، می‌نویسیم و داخل ظرفی قرار می‌دهیم. موضوعاتی نظیر برگزاری جشن تولد، رسیدن به قطار، تحویل کتاب به کتابخانه و… . کلاس را به گروه‌های حداکثر پنج نفره تقسیم می‌کنیم. هریک از گروه‌ها یک کاغذ را برمی‌دارند و در زمان کوتاهی، مواردی برای اولویت‌بندی در به نتیجه رسیدن هر یک از این کارها را می‌نویسند و سپس برای سایر اعضای کلاس بازگو می‌کنند. توجه داشته باشیم این دست از فعالیت‌ها نباید حالت پرسش کلاسی یا امتحان به خود بگیرد؛ بلکه باید با ابزاری مانند کم کردن زمان و ایجاد هیجان و نشاط در خلال آن، تبدیل به بازی و فعالیتی خوشایند برای بچه‌ها شود.