فعالیت تعیین قانون برای شادی بیشتر

با اضافه کردن قانون یا تغییر دادن قانون انواع بازی‌ها می‌توانیم اهمیت چهارچوب داشتن و منافات نداشتن قانون با لذت بردن را به بچه‌ها نشان دهیم. حتی می‌توانیم بعد از انجام هر بازی از آنها بخواهیم برای اینکه بازی شادتری را تجربه کنند، با نظر خودشان قوانین بازی را تغییر دهند.