فعالیت تشکیل رنگین‌کمان

در یک روز آفتابی بچه‌ها را به حیاط ببریم و با پاشیدن آب به سمت آسمان تلاش کنیم رنگین‌کمانی ایجاد شود. سپس درمورد قوانین تشکیل رنگین‌کمان و زیبایی آن با بچه‌ها گفتگو کنیم.