فعالیت تجربه یاد دادن

از بچه‌ها بخواهیم هرکس در هر درسی قوی است، یک نفر را که در آن درس نیاز به کمک دارد، به عنوان یار خود پیدا کرده و به او کمک کند تا آن درس را خوب یاد بگیرد. سپس در ارزیابی پایانی امتیاز هر دو یار جمع شود. برای این فعالیت می‌توان قوانینی هم در نظر گرفت؛ به طور مثال فردی که آموزش می‌دهد نباید یارش را تهدید کند یا به او فشار بیاورد؛ یا اینکه نباید به ازای کارش چیزی از او بخواهد. خوب است دانش‌آموزان این کار را برای یاد دادن مهارت‌های مختلف خود به یکدیگر هم تجربه کنند. سپس در نهایت در یک روز مشخص در نمازخانه از همه گروه‌ها تقدیر می‌کنیم