فعالیت بلند بگو نه!

روی تخته چند مورد از موقعیت‌هایی را که دانش‌آموز لازم است به آنها «نه» بگوید با تعدادی موقعیت که نباید بدون تأمل به آنها نه گفت یا باید پاسخ مثبت داد، به صورت درهم می‌نویسیم؛ موقعیت‌هایی مثل: مودبانه صحبت نکردن، بی احتیاطی هنگام عبور از خیابان، با دست کثیف غذا خوردن، بغل کردن مادر، کمک به خواهر، بلند صلوات فرستادن و … . به هریک از دانش‌آموزان دو کارت «بله» و «نه» می‌دهیم. به هرکدام از عبارات که اشاره کردیم، دانش‌آموزان کارت پاسخ به آن را بالا می‌گیرند. با افزایش سرعت در اشاره به عبارات، هیجان بازی بیشتر می‌شود. بهتر است هنگام بالا گرفتن کارت «نه»، با صدای بلند هم آن را بگویند و به شکل کلامی نیز نه گفتن را ابراز نمایند.