فعالیت بستن دست و پاها

در این فعالیت یک یا دو عضو از بدن هرکدام از دانش‌آموزان را می‌بندیم. یک دست تعدادی را با پارچه بلند به کمرشان و دستان تعدادی دیگر از بچه‎‌ها را به سمت جلو می‌بندیم؛ حتی می‌توانیم گروه‌های دو نفره‌ای که یکی از دست‌ها یا پاهایشان به هم بسته شده تشکیل دهیم. سپس با قرعه کشی به هرکس کاری می‌سپریم که در همان حالت انجام دهد. جابجایی چیزی، کشیدن نقاشی، خرد کردن میوه، بستن دکمه، خوردن میوه و… نمونه‌هائی از این کارها هستند. هرکس باید برای انجام کاری که به او سپرده شده از دست و پای دوستش کمک بگیرد.