فعالیت بزرگداشت اسطوره‌ها

بزرگداشت و یاد اسطوره‌ها بستر خوبی برای جاری کردن مفاهیم سوره‌ها به عرصه زندگی دانش‌آموزان در این پایه است. بیان برشهایی از زندگی برخی بزرگان، شهدا و شخصیت‌ها که به واسطه پیوستن به یک گروه یا ایجاد یک جمع، سرعت کارهای خوب را بیشتر کرده‌اند، در این پایه ارزشمند و متناسب با هدف سوره ناس است. زمانی که سوره ناس را در کلاسمان تدریس می‌کنیم، می‌توانیم از سرگذشت این افراد به عنوان مصداقی برای هدف سوره بهره بریم.