فعالیت برپایی غرفه

دانش‌آموزان پایه ششم می‌توانند نمایشگاهی در مدرسه به شکل یک غرفه برگزار کنند که در قالب آن مفاهیم سوره ناس را به تناسب سطح مخاطب هر پایه بازگو نمایند. مثلاً در قالب یک کار گروهی، هر کدام مسئول ارائه مفاهیم سوره به دانش‌آموزان یک پایه بشوند و با کمک دوستانشان محتوای لازم را تهیه و سپس ارائه کنند؛ یا بازی‌های متناسب با سوره را با سایر دانش‌آموزان بازی کنند، داستان‌های سوره را برایشان بخوانند یا به صورت نمایش اجرا نمایند و… . این امر موجب می‌شود مفاهیم سوره ناس بیشتر در ذهن و جانشان بنشیند.