فعالیت بازی سلام سلام

روی زمین فضایی به شکل مربع مشخص می‌کنیم . یک نفر داخل مربع الفت رفته و بقیه خارج آن می‌ایستند. فردی که داخل مربع است، سلام سلام می‌گوید و به حالت لی لی دنبال افراد خارج مربع می‌کند. دستش به هرکس که خورد با او به داخل مربع می‌رود. آنقدر بازی را به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا فردی که دنبال بقیه می‌کرد خسته شود. در دور بعدی بازی فضای مربع شکل را به عنوان مربع الفت به بچه‌ها معرفی کرده و می‌گوئیم قرار است با قانون الفت بازی پر هیجانی را تجربه کنیم. در این دور از بازی افرادی که با نفر اول وارد مربع می‌شوند، همراه با او درحالی‌که لی‌لی می‌روند سلام سلام کنان بقیه را دنبال می‌کنند. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند تا جائی که کسی خارج مربع باقی نماند. اگر افراد سلام سلام گفتن یا لی لی کردن را فراموش کنند باید دوباره وارد مربع شوند. این نکته که با بیشتر شدن تعداد افراد داخل مربع ، سرعت وهیجان بازی بالاتر می‌رود بستر مناسبی برای یادآوری مفاهیم سوره قریش در این پایه است.