فعالیت بازی تنهایی یا گروهی

 به دانش‌آموزان چند دقیقه زمان بازی اختصاص می دهیم و می گوییم همه می توانید بازی کنید اما به تنهایی؛ مثلاً توپ را در سبد بیندازید یا به تنهایی توپ را به دروازه شوت کنید. بعد از پایان زمان تعیین شده یک بازی یا مسابقه جمعی ترتیب می‌دهیم. در پایان از آن‌ها می‌خواهیم نظرشان راجع به تفاوت‌ بازی‌های فردی و گروهی را بیان کنند.