فعالیت بازی با سایه

در یک روز آفتابی از دانش‌آموزان بخواهیم یک وسیله انتخاب کنند؛ چیزی مانند بطری، یک اسباب بازی و … . از حداقل یک ساعت قبل از اذان ظهر آن را کف حیاط مدرسه در معرض نور خورشید قرار داده و همان موقع با استفاده از گچ سایه آن را روی زمین بکشند. بیست دقیقه بعد با گچ رنگ دیگر سایه را مجددا رسم کنند. به همین ترتیب در فواصل زمانی بیست دقیقه‌ای این کار را تکرار کنند. حتما هنگام اذان ظهر هم سایه آن وسیله کشیده شود و بعد از برگزاری نماز این کار را چند مرتبه دیگر تکرار کنند. توجه دانش‌آموزان را به تفاوت سایه در هنگام اذان با سایر اوقات جلب می‌کنیم. می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم با استفاده از این تجربه خود در اردوها زمان اذان ظهر را تشخیص دهند.