فعالیت بازی‌های جمعی

همه‌ بازی‌هایی که باید به شکل دسته جمعی انجام ‌شوند، برای نشان دادن هدف سوره در این پایه مفید هستند. برخی از بازی‌ها را می‌توان هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی انجام داد. این دست بازی‌ها وقتی گروهی و با الفت انجام می‌شود برای دانش‌آموزان لذت‌بخش‌تر است. در هنگام انجام این بازی‌ها و در موقعیت‌هایی که بچه‌ها از بازی به شکل جمعی و در کنار هم لذت بیشتری می‌برند، به نعمت دوستی و همدلی اشاره کرده و خدا را به خاطر این نعمت شکر می‌کنیم.