در کلیپ فرصت اندک است، موضوع کمک به افراد نیازمند به خوبی مطرح شده است همچنین دعوت به خوبی ها و گسترش حس برادری در بین افراد جامعه برای برطرف کردن نیازهای یکدیگر نمایش داده شده است. و از آنجایی که بحث زمان نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است می تواند این مفهوم را تداعی کند که هر فردی برای احسان کردن به دیگران فرصت محدودی دارد و لازم است به موقع و درست در هنگام نیاز به کمک مسکین شتافت

از اهداف مهم تربیتی سوره ماعون ارتباط با دیگران و خالص بودن این ارتباط است و همچنین ارتباط با خدا به طور طبیعی در این سوره مطرح است. در این سوره داشتن ها و نداشتن ها باید بهانه ای برای ارتباط گیری شود و انفاق از روی وظیفه مورد توجه قرار گیرد نه انفاق ریایی و یا با اجبار و اکراه. و همچنین فهم این موضوع که خداوند نعمت ها را بین بندگان تقسیم کرده است، در نتیجه هر فردی چیزی دارد که دیگری آن را ندارد و در نتیجه همه به هم نیازمند هستند. و پیدا شدن حس برادری و برابری و کمک به همدیگر و از بین رفتن فاصله ها