چکیده :

فهم قرآن در دبستان، الگویی آموزشی برای آموزش مفاهیم قرآن است که متناسب با ویژگی ها واقتضائات دوره دوم رشد یعنی مقطع دبستان تدوین شده است. این طرح با محور قرار دادن قرآن به عنوان کتاب قوانین و حقایق زندگی که مسلط بر سایر علوم است، به معرفی اصول و روش های آموزشی می پردازد که به کمک آنها دانش آموزشی ضمن فراگیری علوم مختلف(قرآن، فارسی، ریاضی، علوم، هنر، مطالعات و غیره) در زندگی اهل تفکر شده و میتوانند در امور مختلف «خیرگزین» باشند. بی شک از آنجایی که مبنا و اصول این طرح مبتنی بر پژوهش قرآنی بوده و محتوای آن نیز بر خودِ سوره های قرآن استوار است از طرفی زمینه و بستری مناسب جهت جاری شدن حقایق قرآن در زندگی معلمان، دانش آموزان و اولیای آنهاست و از طرفی دیگر گام مهمی در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین بوده و ان شاءالله محقق کننده اهداف بلند این سند در دست یافتن به حیات طیبه و برقراری جامعه عدل مهدوی می باشد. در این پژوهش پس ازمعرفی طرح فهم قرآن در دبستان به بررسی و تبیین روش ها و نتایج اجرای این طرح در منطقه 14 آموزش و پرورش تهران پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و نمونه گیری، به
صورت نمونه در دسترس است.
نتایج پژوهش نشان می دهد اجرای این طرح در منطقه 14 آموزش و پرورش با موفقیت خوبی همراه بوده و به نظر میرسد تجربه اجرا در منطقه 14 شهر تهران میتواند زمینه ساز اجرای گسترده تر آن سایر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهای ایران باشد و دستاوردهای بیشتری را به مجموعه دستاوردهای گذشته اضافه نماید.

متن کامل مقاله را دریافت و مطالعه کنید: