صحبت با طبیعت (برای شکوفایی ابراز و نشاط در کلاس)

تصاویر زیبایی از طبیعت را برای دانش‌آموزان بارگذاری می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم با طبیعت حرف بزنند و احساس خودشان را ابراز کنند. این فعالیت به آنها کمک می‌کند بتوانند با طبیعت اطراف خود ارتباط بهتری بگیرند.