شعر گروهِ نمایش

به نام خدا

فردا قرار است در زنگ ورزش

قصه بگوییم مثل نمایش

من دفترم را تا باز کردم

با نام الله آغاز کردم

اول نوشتم اسم گروهم

نام خودم با ناهید و مریم

برای هر یک کاری نوشتم

ناهید، تحقیق گوینده، مریم

گروه خود را تشکیل دادم

برای فردا خوشحال و شادم

گردآورنده ما هر سه هستیم

در انتظارِ فردا نشستیم

شاعر: شیوا علیزاده