شعر چشم ها را باید شست

شعر پایه چهارم متناسب با هدف این پایه، تلفیق سختی‌ها و زیبایی آفریدن‌ها را به تصویر می‌کشد و اشعار زیر نیز با همین مفهوم سروده شده است. علاوه بر این اشعار، هر شعری که چنین معنایی را در خود داشته باشد، هماهنگ با هدف سوره حمد در پایه چهارم است.

خوب بودن همیشه آسان نیست

گاهی انجام کارها سخت است

گاه، بخشیدن وسایلمان

گاه، بخشیدنِ خطا سخت است

جاده خیر، صاف و یکسان نیست

گاه بالا و گاه پایین است

ولی انجام کارهای درست

هر قدَر سخت، باز شیرین است

دوست دارم به لطف سوره حمد

بهتر از این کنم نگاهم را

پر از آرامش و خطاپوشی،

غرق تحسین کنم نگاهم را

دستم از باغ سوره‌های لطیف

عطر و لبخند و نور می‌چیند

هر که با حمد همنشین باشد

چشم‌هایش قشنگ می‌بیند

شاعر: فائزه زرافشان