شعر نمره صد

به نام خدا

کار گروهی را دوست دارم

من چند تا را برمی شمارم

در اسم و فامیل یا دوز بازی

یک هم گروهی باید بسازی

یک تیم داریم یک توپ زیبا

دروازه هم هست در کوچه ما

یا نقش‌هایی مانند نانوا

مثل کشاورز یا رفتگرها

از نقش سرباز اخبار می‌گفت

یا از پلیس و… همیار می‌گفت

یک سوره خوب یاد من آمد

نامش «قریش» است با نمره صد!

شاعر: بتول حمدی