شعر مهربان مثل باغبان

در این پایه بهتر است شعرها متناسب با هدف پایه به سمت بیان زیبایی‌ها و خوبی‌های رفتاری و عملکردی سوق پیدا کند؛ لذا اشعاری که در ادامه می‌آید با این مضمون است.

می‌توانم به دوستانِ خودم

نامه‌های قشنگ هدیه دهم

می‌توانم به مادرِ خوبم

غنچه‌ای سرخ رنگ هدیه دهم

 

می‌توانم برای بابایم

دختری/پسری خوب و درس‌خوان باشم

می‌توانم برای گلدان‌ها

مهربان مثلِ باغبان باشم

 

وقتِ بازی و لحظه شادی

خنده خواهرم چه شیرین است

مادر از کارهای من راضی است

بر لبش آفرین و تحسین است

 

تا زمانی که نورِ سوره حمد

بهترین همنشین برای من است

بعدِ انجامِ کارهای قشنگ

صد هزار آفرین برای من است

شاعر: فائزه زرافشان