شعر مسیر سبز

باغبان هر قدر هم دقت کند

گاه کرمی در میان سیب هست

مثل دشمن، مثل آفت، مثل درد

در جهان انواعی از آسیب هست

 

مثل تنبل بودن و بی‌دقتی

مثل اخمو بودن و مثل غرور

هر که در زندان این آسیب‌هاست

می‌شود از خوب بودن دورِ دور

 

من هدف‌های قشنگی دارم و

می‌شناسم دشمنان راه را

می‌روم با یاری پروردگار

این مسیر سبز را تا انتها

شاعر:  فائزه زرافشان

 

سوره خوب «مسد» را خوانده‌ام

قلب من روشن شد از آیات آن

دوست دارم آیه‌های نور را

دوستت دارم خدای مهربان

 

شاعر:فائزه زرافشان