سوره نبا و درس هدیه های آسمان پایه ششم

  1. در درس 15 «حماسه آفرینان جاویدان» صفحه 90، می‌توانیم جهت یادآوری سوره نباء راجع به قوانین حقیقی که شهدا به دلیل توجه داشتن به آنها حاضر شدند جان خود را فدای اسلام و میهن کنند با دانش‌آموزان گفتگو نماییم.
  2. در درس 17 «دانش‌آموز نمونه» صفحه 106، خوب است با استخراج قوانینی که موجب موفقیت در زندگی و تحصیل می‌شود، بستر مناسب برای مرور سوره نباء را فراهم کنیم.