ساخت کلیپ تلاوت

از دانش آموزان بخواهیم عکس هایی از کار های تحسین برانگیز خود و یا دیگران برایمان بفرستند و با عکس هایشان کلیپ تلاوت بسازیم. همین کلیپ را می‌توانیم با تصویر صورت خندان دانش‌آموزان بسازیم ودریافت حس ارتباط گیری زیبا با یک لبخند را برایشان یادآور شویم.