رهبرم رهبرم

این کلیپ سرودی است درباره رهبری یک جامعه و چگونگی هدایت جامعه توسط ایشان. از دیگر اهداف تربیتی سوره مبارکه طارق فهم ضرورت مشورت با کسانی که راه درست را پیموده اند.