تبعیت از رهبر

در این کلیپ نیز تفاوت کار فردی و گروهی و نقش رهبر در اجتماع حیوانات را می‌بینیم که موجب زنده ماندن افراد گروه وشکست دشمن و رسیدن به هدف می‌شود. از دیگر اهداف تربیتی سوره مبارکه طارق فهم ضرورت مشورت با کسانی که راه درست را پیموده اند.

رهبرم رهبرم

این کلیپ سرودی است درباره رهبری یک جامعه و چگونگی هدایت جامعه توسط ایشان. از دیگر اهداف تربیتی سوره مبارکه طارق فهم ضرورت مشورت با کسانی که راه درست را پیموده اند.