داستان و نمایش

مفهم سوره را با داستان هم می‌توانیم به بچه‌ها منتقل کنیم. البته نحوه تعریف کردن داستان نیز اهمیت دارد. خیلی مهم است که داستان را خوب و جذاب و پرهیجان برای بچه‌ها تعریف کنیم. حتماً لازم است که قبل یا بعد از داستان، سوره ناس را برای بچه‌ها بخوانیم و آنها بدانند که داستان مربوط به سوره ناس بوده است.