خوش‌نویسی(جمله زیبا با خط زیبا)

از این سن خوش‌نویسی و تمرین خطاطی یکی از فعالیت‌های خوب محسوب می‌شود. می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم شعار یا بیتی از اشعار سوره را خطاطی کنند و یا هر جمله و بیت دیگری که در نظر داریم که ممکن است با هدف پایه نیز به طور دقیق همخوانی نداشته باشد. اما همین که بچه‌ها تلاش کنند متنی زیبا یا جمله ای زیبا را با خط خوش بنویسند و تصویر آن‌را ارسال کنند، مشخصا یک فعالیت سوره حمدی قابل تحسین خواهد بود.