خنده کودک

محور فعالیت ها در این سوره دیدن زیبایی ها و ابراز نسبت به آن ها است. 

خنده کودک یکی از این موقعیت های زیبا است که معلم محترم میتواند پس از پخش آن انواع ابرازات دانش آموزان را شنیده و به سمت ابرازات درست هدایت کند.