خدای ما

به نام خدا

 

یه پروانه روی گلی می شینه

چشم های من پروانه رو می بینه

می پرسه از اون یه سوال ساده:

«اون کیه که به گل قشنگی داده؟

به بال تو

خال های رنگی داده؟»

من می دونم، پروانه هم می دونه

خدای ما، خدای مهربونه

 

شاعر: اسدالله شعبانی