جهان زیبا

هدف سوره مبارکه حمد در این دوره سنی، آموزش دیدن خوبی ها و زیبایی هاست؛ زیبایی های طبیعت، دریا، کوه، آسمان، ماه، ستاره ها، حیوانات و هر زیبایی دیگری که می تواند در اطراف کودک وجود داشته باشد و به چشم بیاید. زیبایی ها وجود دارند اما مهم این است که ما بتوانیم آنها را به کودکان نشان دهیم تا آنها نیز زیبابین شوند و توجهشان به آنها جلب شود. معلم گرامی می تواند پس از انتقال مفهوم “دیدن زیبایی ها”، از این نماهنگ جهت پخته شدن هدف سوره در ذهن دانش آموزان استفاده نماید.