جدول مقایسه های خوب و بد

یک جدول پای تخته می‌کشیم و در یک ستون نمونه‌های کارهایی که در آنها مقایسه خود با دیگران خوب است، مانند: تلاش بیشتر، حفظ سوره‌های بیشتر، مهربان‌تر بودن و با ادب‌تر بودن … و در ستون دوم نمونه‌های کارهایی که در آنها مقایسه خود با دیگران و خواستن چیزی که آنها دارند، بد است، مانند: مقایسه‌ مقدار غذای خود با دیگری و آرزوی داشتن غذای بیشتر، مقایسه در مکان نشستن؛ مثل صندلی جلو، مقایسه وسایل خود با وسایل دیگران و آرزوی داشتن وسایل دیگران و… را پای تخته می‌نویسیم. از بچه‌ها می‌خواهیم جدول را کامل کنند.