جا به جایی کاغذ با نی

این بازی بصورت مسابقه دو نفره انجام می‌شود. کاغذهای رنگی کوچکی را آماده کرده و روی هرکدام نام نعماتی که در توانمندی‌های مختلف بچه‌ها اثر مستقیم دارد می‌نویسیم. لازم است چند سری از این کاغذها آماده کنیم بطوریکه هر نعمت روی حداقل چهار کاغذ نوشته شود. علاوه بر کاغذها به چهار لیوان کاغذی و نی به تعداد شرکت کنندگان در مسابقه هم نیاز داریم. با نظرسنجی از دانش‌آموزان روی هرلیوان یکی از توانمندی‌هایشان را می‌نویسیم. مواردی چون نوشتن، هدیه دادن، طناب زدن، نقاشی کردن و… از این دست هستند. روی میز  برای هر کدام از شرکت‌کنندگان دو لیوان و دوسری کاغذ می‌گذاریم. با اعلام شروع مسابقه باید به کمک مکیدن هوای نی نعمت‌های مرتبط با هر توانمندی را در لیوانش بگذارند. در این بازی به دانش‌آموزان القا می‌کنیم که توان‌های ما بواسطه داشتن نعمت‌های متعدد است.