تهیه فهرست

از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های پایه چهارم تهیه فهرست و سپس برنامه‌ریزی برای انجام و عملی کردن فهرست است. از دانش‌آموزان می‌خواهیم فهرستی از کار های روزانه سخت ولی تحسین برانگیز تهیه کنند و هر روزی که آنها را انجام دادند مقابل آن یک گل برای خودشان بکشند.