تماشای دنیای زیر آب

با توجه به اینکه هدف تربیتی سوره مبارکه حمد در مورد دیدن زیبایی‌هاست، می‌ توانیم توجه دانش‌آموزان را به زیبایی‌های مخلوقاتی که در این نماهنگ هستند جلب کنیم و با گفتن “به به” و “الحمدلله” زیبا دیدن مخلوقات خداوند را در آنها تقویت کنیم.