تشکیل گروه سرود

یکی از موقعیت‌های خوبی که می‌تواند هدف سوره حمد در پایه ششم را محقق نماید، تشکیل گروه سرود است. گروه‌های سرود به خصوص اگر هماهنگی خوبی بینشان وجود داشته باشد، بستر مناسبی برای نشان دادن یک کار گروهی و جمعی زیباست.