تدریس سوره ناس خانم مائده نیک دوستی

سوره مبارکه ناس سرعت در انجام  کارهای خوب را به فرزندان می آموزد. فایل های زیر را دانش آموزان خانم نیک دوستی از فهم قرآن سوره ناس انجام داده اند.