همه برای یکی

یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه نصر ایجاد فضایی برای همیاری دیگران است.

در این نماهنگ، نمونه ای از این رفتار را در غالب یک حرکت ساده و زیبا مشاهده می کنیم.

معلم محترم می تواند پس از پخش این نماهنگ با دانش آموزان درباره ی محور سوره گفتگو نماید.