بچرخ تا بچرخیم

در کلیپ بچرخ تا بچرخیم به صورت خیلی مملوس و قابل فهم با مصداق هایی که برای ذهن کودک قابل فهم است موضوع دشمن مطرح شده است. در این داستان دشمن کسی است که از خوشحالی کودکان و بازی آنها و همچنین رسیدن غذا و آب به آنها و خانواده هایشان جلوگیری می کند اما کودکان با توجه و تکیه بر توانایی های خود در مقابل دشمن ایستادگی می کنند و هر بار در برابر دشمنی های جدید او مقاومت کرده و در این مسیر خسته نمی شوند و راه خود را تا پیروزی و موفقیت ادامه می دهند

از اهداف مهم تربیتی سوره مبارکه مسد ایسادگی و مقاوت در برابر نیروهای مخالف است و همچنین داشتن برنامه برای مقابله با آنها. سوره مبارکه مسد برای شکوفایی ابراز دشمن ستیزانه انتخاب شده است. یکی از مسائل مهم در این سوره موضوع طبیعی بودن وجود دشمن و بدیهی دانستن آن است و معرفی دشمن به عنوان کسی یا چیزی که مانع حرکت انسان در مسیر درست می شود. نکته مهم این است که انسان نباید از دشمن داشتن بترسد و لازم است با تمام نیروهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است با دشمنان مبارزه کرد.