به به چه گیاهی

محور فعالیت ها در این سوره، دیدن زیبایی ها و تحسین آنها است.

در این فعالیت معلم محترم می تواند با یک گلدان از یک گیاه وارد کلاس شود و از دانش آموزان بخواهد که هر کدام در مورد آن یک جمله بگویند. سپس همه با هم سوره حمد را همراه با پخش صوت آن، همخوانی کنند.

معلم در مورد مفاهیم سوره با کودکان گفتگو می کند. دوباره از آن ها می خواهد این بار با توجه به گفتگوها درمورد سوره هر یک به بیان یک جمله دیگر درمورد گلدان بپردازد.